انجمن ها و جایگاه های زرتشتیان در استان تهران 


 
 
آ دُ ریان ( آتشکده ) ها :
 
 آدریان بزرگ تهران :
 
یوسف آباد ، بزرگراه کردستان ، خیابان 68 غربی ، خیابان زرتشتیان
 
Tel : 8 0 4 4 9 0 3 - 8 0 4 4 8 3 5

 آدریان تهران : 1286
  خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان ، پلاک 6
 
Tel : 6 7 0 6 8 6 5

  شاهورهرام ایزد: 1329  
  امیریه ، کوچه ی شیبانی ( ژیان پناه ) ، پلاک 30
Tel :5 3 8 7 9 2 2
  
    
ا نجمن ها :

 
انجمن زرتشتیان تهران : 1276
 
خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان ، پلاک 8
 
Tel : 6 7 0 4 3 6 9 - 6 7 0 7 7 4 0 Fax : 6 7 1 8 1 2 7

 انجمن موبدان تهران :
 خیابان کاخ ( فلسطین ) شمالی ، کوچه حجت دوست ، پلاک 53
 کد پستی : 14166 ، صندوق : 176/14335 ،
Tel : 8 9 0 5 0 6 1

  انجمن زرتشتیان کرج :
 شهرک رسالت (عظیمیه) ، انتهای بلواراقاقیا، خیابان نیلوفر، خیابان یاس، خانه دولت
 
Tel : 0 2 6 1-2 5 0 6 2 6 7

 انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران : 1347
 خیابان خردمند شمالی ، کوچه 6 ، پلاک 17 .
Tel : 8 3 0 7 4 6 7 - 8 8 2 3 8 5 0  

 انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد مقیم مرکز اشا : 
 
تهرانپارس ، خیابان 186 غربی ، پلاک 32 .
 
Tel : 7 7 3 7 8 2 , کد پستی : 16
 

 سازمانها ، کانون ها و انتشارات :
 
 
سازمان پذیرایی ( ایرج ، بهمن ، خسروی ) :  1329
 خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان ، کوچه زرتشتیان ، پلاک 8
 
Tel : 6 7 0 6 3 6 5 - 6 7 2 4 8 2 6

 
سازمان زنان زرتشتی : 1329
 خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان ، کوچه زرتشتیان ، پلاک 12 طبقه سوم
  کد پستی : 11316 ،
Tel : 6 7 0 6 4 1 9 - Fax : 6 7 2 1 4 9 9  

 سازمان جوانان زرتشتی ( فروهر ) : 1339
  چهاراه کالج ، کوچه بامشاد ، پلاک 7 .
Tel : 8 8 0 9 6 6 5

  کانون دانشجویان زرتشتی : 1346
 خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان  ، کوچه زرتشتیان ، پلاک 12
 کد پستی : 11316 -
Tel : 6 7 0 6 4 1 9

 خانه دانشجو : 1341
 
خیابان ولیعصر ، پایین تر از بزرگمهر ، بن بست گلساز.
 
 
انتشارات فروهر
( ماهنامه فروهر ) :
 
خیابان کاخ ( فلسطین ) جنوبی ، شماره 6
 کد پستی :
13157 - Tel : 6 4 6 2 7 0 4
 
  کتابخانه یگانگی ( بهرام اردشیر ) :  1329

 
خیابان جمهوری ، کوچه شاهرخ ، پلاک 8 . Tel : 6 7 0 7 7 4 0

 هفته نامه امرداد :
 
خیابان خرد مند شمالی ، کوچه 6 ، شماره 2 ، طبقه سوم
  کد پستی : 15858 - 
Tel : 8 8 2 4 8 0 6

  سالنمای راستی : 1328
  صندوق پستی : 1169-15815 -
Tel : 8 9 0 8 2 0 0 - 8 3 0 4 4 7 0 
 

برای دیدن ادامه ی جایگاه های تهران ، دکمه ی پسین را فشار دهید .