راهنمایی


همان گونه که از دیدتان گذشته است ، در برخی جاها آورده شده که داده های این تارنما در آن مورد خلاصه است و یا به اندازه ی  کمی ، به سخنی پرداخته شده است ، بنابراین در این بخش نام نوشتارهایی آورده می شود که دوستان می توانند با فراهم آوردن آن ها ، به داده های خود بیفزایند .
این نوشتارها را میتوانید از کتاب فروشی ها بویژه انتشارات < فروهر > که نشانی آن در بخش جایگاه ها آمده است ، فراهم آورید . 
 

   نویسنده

نام نوشتار
دکتر فرهنگ مهر - انتشارات جامی

دیدی نو از دینی کهن ؛ فلسفه ی زرتشت

خدادا خنجری - انتشارات تهران و ماهنامه چیستا

بینش زرتشت
موبد کوروش نیکنام - انتشارات فروهر از نوروز تا نوروز
دکتر حسین وحیدی - انتشارات امیر کبیر گاتها سرودهای مینوی زرتشت

پروفسورعباس شوشتری(مهرین)-انتشارات فروهر

گات ها سرودهای زرتشت

ارباب کیخسروشاهرخ - ویاس: فرزان کیانی انتشارات جامی

زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت

دکتر پرویز رجبی - نشر توس هزاره های گمشده (جلد یک)
دکتر چاوش اکبری (یسناتبریزی) -انتشارات زوار هفت رمز نمادین فروهر
مری بویس - انتشارات ققنوس زرتشتیان
دکتر جهانگیر اوشیدری - نشر مرکز دانشنامه ی مزدیسنا
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر یادداشت ها ی گات ها
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر گات ها
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر یشت ها
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر ویسپَرَد
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر بندهش
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر دینکرد
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر بندهش
استاد ابراهیم پور داوود - انتشارات اساطیر خورده اوستا
موبد اردشیر آذرگشسب - انتشارات فروهر مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان
موبد اردشیر آذزگشسب - انتشارات فروهر خورده اوستا
موبد فیروز آذرگشَسب - انتشارات فروهر گاتها یا سرودهای آسمانی
هاشم رضی - انتشارات بهجت گاه شماری و جشن های ایران باستان
هاشم رضی - انتشارات بهجت زرتشت پیامبر ایران باستان
هاشم رضی - انتشارات بهجت اوستا کهنترین گنجینه مکتوب ایران ..
هاشم رضی - انتشارات بهجت حکمت خسروانی
هاشم رضی - انتشارات بهجت خود آموز خط و زبان اوستایی

هاشم رضی - انتشارات بهجت

دستور زبان اوستایی

سفارش میشود ، نخست نوشتارهایی را که با رنگ دیگری نمایان شده اند بخوانید