The name of talk's (Song's) Zoroaster is Gaathaa (Gaat-haa)

گات ها ، سروده های اشو زرتشت  در اینجا یک بخش در برگیرنده ی گات ها به گونه ی گفتاری و به زبان زرتشتی است (و تنها دربرگیرنده ی اهنَوَند گات ، هات بیست وهشت میباشد)
 و بخش دیگر به گونه ی نوشتاری و به زبان فارسی است .
 

 
 سروده ها :  گفتار > زرتشتی
 
   سروده ها : نوشتار > فارسی